Tezgah montaj?

  1. ホーム
  2. /
  3. Tezgah montaj?

Tezgah montaj?

Tezgah ta?? montaj? (esas olarak lavabo ve tuvalet masas?)

Tezgah?n kurulumunda, yap??t?r?c?n?n”?mr¨¹” ve uzun s¨¹re s?v? ile temas halindedir. Ba?ar?s?z oldu?unda, alt b?lmenin d¨¹?mesi ve insanlara zarar vermesi kolayd?r. Tedavi y?ntemi, tutkal ve paslanmaz ?elik kolye kombinasyonu olmal?d?r. Alt b?lmenin a??rl???, esas olarak pandantiflerin ?elik ?er?eveye aktar?lmas?na izin vermek i?in d¨¹?¨¹n¨¹lm¨¹?t¨¹r. Platform kurulduktan sonra, mermer tutkal?n?n uzun s¨¹re su etkisi alt?nda kalmamas? i?in ta? ve lavabo hava ko?ullar?na dayan?kl? tutkalla kapat?lmal?d?r.

B?lmeden sonra ince levha veya 20 mm levha (genellikle banyoda veya temiz odada kullan?l?r):

Taban i?lemi, dikey ?izgi hizalamas?n?n as?lmas? (bir cetvel kullan?m? dahil), alt harc?n silinmesi, ta? yerle?tirilmesi, y¨¹zey derzlenmesi ve silinmesi; ?slak tabakan?n kal?nl??? genellikle yakla??k 12 mm’dir.

カウンタートップの設置方法